Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Анонс подій Новини Оголошення

Заява Про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту “Внесення змін до генерального плану с. Кам’яниця  Ужгородського району,  поєднаного з детальним планом території урочищ «Ястрябець», «Щебзавод»  та «Підзамок» с. Кам’яниця Кам’яницької  сільської ради Ужгородського району”.

Замовник проекту є виконавчий комітет Кам’яницької сільської ради

Юридична адреса: 89411с. Кам’яниця, вул. Ужанська,105

тел./факс: 731-767.

e-mail: radakam@ukr.net

Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Генеральний план села є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту, що розробляється на виконання статті 17 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”. Генеральний план розроблено відповідно до рішення 41 сесії сьомого скликання (першого засідання) від  11 травня 2020  року  №   1882- XLІ-VII «Про розроблення містобудівної документації», керуючись нормами земельного кодексу України, «Про врегулювання містобудівної діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», а також Порядком розроблення містобудівної документації, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 16.11.2011 року № 290, іншими нормативними актами, що регламентують діяльність у сфері розроблення містобудівної документації, враховуючи пропозиції депутатів Кам’яницької сільської ради.

Генеральний план розробляється з метою визначення функціонального призначення території с. Кам’яниця та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Генеральний план передбачає:

-визначення майбутніх потреб переважних напрямів використання території;

-урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування забудови та іншого використання території;

-обгрунтування зміни межі населеного пункту, черговості й пріоритетності забудови та іншого використання території;

-визначення меж функціональних зон, пріоритетних та допустимих видів використання і забудови території;

-формування планувальної структури та просторової композиції забудови населеного пункту;

-оцінку загального стану населеного пункту основних факторів його формування, визначення, містобудівних заходів щодо поліпшення екологічно-гігієнічного стану;

-визначення території, що мають будівельні, санітарно-гігієнічні природоохоронні та інші обмеження їх використання;

При розроблені генерального плану території с. Кам’яниця, слід врахувати зокрема, Схему планування території Закарпатської області, стратегії та програми економічного , демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток архітектури, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.

Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Розроблення проекту “Внесення змін до генерального плану с. Кам’яниця  Ужгородського району,  поєднаного з детальним планом території урочищ «Ястрябець», «Щебзавод»  та «Підзамок» с. Кам’яниця Кам’яницької  сільської ради Ужгородського району” передбачає формування проектних рішень на всю територію села. Проектні рішення охоплюють усі види діяльності, які провадяться або провадження яких заплановане в перспективі на території села. Окремі види діяльності відносяться до таких, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля. Даний Проект визначає існуюче та перспективне функціональне призначення території, обґрунтовує необхідність зміни функціонального призначення території, в разі встановленої потреби що виникає на підставі аналізу техніко-економічних показників існуючого використання території, демографічного прогнозу, та потреб територіального розвитку населеного пункту. Проектні рішення архітектурно-планувальної організації та потреби територіального розвитку села обумовлюються в тому числі завданням на розроблення генерального плану, державними інтересами. Одночасно Проект не змінює існуюче функціональне використання окремих земельних ділянок та їх категорій, а лише створює умови для наступної такої зміни на підставі Плану зонування території. Таким чином Проект визначає територіальні (просторові) умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, в частині дотримання планувальних обмежень (санітарно-захисних зон, охоронних зон, природоохоронних зон), а також в частині дотримання режимів господарської діяльності в їх межах, які визначені законодавством України та низкою нормативно-правових актів та у сфері забезпечення норм санітарної гігієни та охорони навколишнього природного середовища на території населених пунктів. Головними екологічними проблеми, що мають відношення до Проекту є: утворення та поводження з твердими побутовими відходами; використання природних рослинних ресурсів та розвиток зеленого господарства села; забруднення атмосферного повітря в зоні впливу вулиць та виробничих об’єктів; наявність порушених ділянок, в тому числі що зазнали техногенного впливу. До сфери охоплення СЕО проекту “Внесення змін до генерального плану с. Кам’яниця  Ужгородського району,  поєднаного з детальним планом території урочищ «Ястрябець», «Щебзавод»  та «Підзамок» с. Кам’яниця Кам’яницької  сільської ради Ужгородського району” відноситься оцінка наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, від реалізації проектних рішень. Стратегічна екологічна оцінка проекту здійснюється для території що проектується, яка визначається проектними межами с. Кам’яниця.

Ймовірні наслідки.

а) для довкілля:

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування генерального плану території села Кам’яниця, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

– ґрунти;

– атмосферне повітря;

– водні ресурси;

– стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок);

– кліматичні фактори; у тому числі для здоров’я населення;

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до генерального плану території на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом.

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до генерального плану території на територій з природоохоронним статусом.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – відсутні;

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Зважаючи на комплексність рішень Проекту, що обумовлюється необхідністю розвитку житлової, громадської забудови, промислововиробничих ділянок різних галузей господарського комплексу, транспортної мережі, головних споруд та мереж інженерної інфраструктури села, розгляд виправданих альтернатив проектних рішень відбувається в процесі розробки генплану, що передбачено методологією розробки містобудівної документації. Загальною альтернативою проекту “Внесення змін до генерального плану с. Кам’яниця  Ужгородського району,  поєднаного з детальним планом території урочищ «Ястрябець», «Щебзавод»  та «Підзамок» с. Кам’яниця Кам’яницької  сільської ради Ужгородського району”, рішення про розроблення якого прийнято, є його можливе незатвердження. Такий сценарій також буде розглянуто в рамках стратегічної екологічної оцінки.

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.

Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

доповіді про стан довкілля;

статистичну інформацію;

інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту генерального плану;

дані моніторингу стану довкілля;

інша доступна інформація.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

У ході виконання розділу “Стратегічної екологічної оцінки” передбачається розглянути доцільність запровадження заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації проектних рішень – на довкілля та стан здоров’я населення, які мають успішні приклади впровадження в інших селах, у першу чергу щодо: – оптимізації функціонально-планувальної організації виробничокомунальних територій та забезпечення їх санітарно-гігієнічної сумісності з житловою та громадською забудовою, дотримання нормативних санітарнозахисних зон та відстаней від промислових, комунальних, транспортних та інших об’єктів, що є джерелами забруднення навколишнього середовища; – вдосконалення та подальшого розвитку транспортної мережі села з урахуванням необхідності забезпечення протишумового захисту та дотримання нормативних санітарних розривів;       – налагодження ефективної системи санітарного очищення території с. Кам’яниця. Окрім того, повинні бути враховані затверджені заходи, визначені законодавством та нормативно-правовими актами, щодо запобігання, зменшення та пом’якшення негативних впливів на довкілля та стан здоров’я населення.

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується така структура Звіту із СЕО:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

5) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

6) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

7) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-6 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки генерального  плану території села Кам’яниця Ужгородського району подаються до: виконавчого комітету Кам’яницької сільської ради.

Відповідальна особа: Кам’яницької сільської ради Свадеба Тетяна Сергіївна ( контактні дані: тел../факс: 731-767).

email: radakam@ukr.net

строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто до 20 жовтня 2020 року включно.

Кам’яницький сільський голова                                   М.Ю. Коваль-мазюта