КП “Комунальне господарство” села Камяниця

Комунальне підприємство «Комунальне господарство» с.Кам`яниця створене рішенням 8 сесії 4 скликання Кам’яницької сільської ради від 04.02.2003 року. Першим директором КП «Комунальне господарство» с.Кам`яниця був Москаленко Олег Миколайович. Склад підприємства налічував чотири особи: директор, головний бухгалтер, бухгалтер-касир та робітник.

Комунальне підприємство «Комунальне господарство» с.Кам`яниця надає послуги у сфері благоустрою села, а саме: вивіз сміття від населення та підприємств сіл Кам’яниця та Гута, прибирання територій та вулиць села та інші.

На даний час підприємство очолює Бруженяк Розалія Андріївна, до складу КП «Комунальне господарство» с.Кам`яниця входять бухгалтер, касир та 2 робітників.

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання послуг з упорядкування території

кладовищ Кам’яницької сільської ради          
 

       с.Кам’яниця                                                                           «_»___2016                                                                                                                   

КП «Комунальне господарство» іменований надалі «Виконавець», що діє на підставі Статуту,  публікує цей ДОГОВІР публічної оферти про надання послуги та фізична особа, яка відповідно до п. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, у випадку прийняття викладених нижче істотних умов та оплати послуг, здійснює таким чином акцепт цієї оферти та стає Замовником, уклали даний Договір (далі — Договір) про наступне:

      1.Терміни та визначення.

1.1.У Договорі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:


Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній  особі,у відповідності зі статтею 641 Цивільного кодексу України  укласти з ним договір про надання послуг з упорядкування території кладовищ Кам’яницької сільської ради.

Договір – правочин про надання послуг з упорядкування території кладовищ Кам’яницької сільської ради, укладений між Виконавцем і  Замовником на умовах Публічної оферти в момент акцепту Замовником її умов (далі — Договір).
Акцепт – повна й безумовна згода Замовника на укладення Договору на умовах, визначених Публічною офертою .

Послуги – упорядкування території кладовищ Кам’яницької сільської ради, що надаються Виконавцем.

Місце надання Послуг –  кладовища с.Кам’яниця та с.Гута.

Замовник –  фізичні особи, мешканці сіл Кам’яниця та Гута, благодійники.

2. Предмет Договору.

2.1. За цим Договором  Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги з упорядкування території кладовищ Кам’яницької сільської ради.

2.2.Замовник здійснює оплату за Послуги у відповідності до Тарифів затверджених сесією Кам’яницької сільської ради та опублікованих на сайті сільської ради – http://kamrada.gov.ua (розділ “ДКП “Комунальне господарство”).  

               3.Загальні положення.

3.1. Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Виконавця та Замовника. Перед початком отримання Послуг кожний зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору.

3.2. Укладення договору між сторонами відбувається шляхом прийняття акцепта та Замовником що підтверджується першою оплатою послуг згідно тарифів визначених нижче. Дата здійснення першого платежу Замовником є датою укладення договору.

4. Порядок розрахунків та вартість послуги.

4.1. За надання Послуги ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЮ повну вартість замовленої Послуги відповідно до вартості, оприлюдненої ВИКОНАВЦЕМ на веб- сайті http://kamrada.gov.ua (розділ “ДКП “Комунальне господарство”), шляхом оплати через будь-яку банківську установу України.

4.2. Фактом оплати Послуги є зарахування коштів у повному обсязі на рахунок ВИКОНАВЦЯ, розпізнавання отриманих коштів за кодом платежу.

4.3.Дата оплати визначається за датою зарахування коштів на розрахунковий рахунок ДКП «Комунальне господарство».

4.4. Оплата послуг здійснюється в національній валютіУкраїни.

4.5. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів.

4.6. У випадку невиконання Замовником своїх зобов’язань за Договором, Виконавець має право вжити заходів, передбачених чиним законодавством України, для стягнення з Замовника суми заборгованості.

 5. Порядок укладання та зміни Договору.


 5.1. Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Замовника та Виконавця.  Перед початком отримання Послуг Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами Договору. Даний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами.

5.2. Умови Договору можуть бути змінені Виконавцем з обов’язковим повідомленням про це Замовників на Сайті  Кам’яницької сільської ради відповідно до порядку, викладеному у п.4.5. цього Договору. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними до Договору, такий Замовник має право розірвати Договір протягом 7 (семи) календарних днів з моменту опублікування Виконавцем повідомлення про майбутні зміни на своєму сайті. Нерозірвання Замовником Договору у вказаний строк та продовження користування Послугами свідчить про згоду Замовника з внесеними змінами до Договору.

Розірвання договору здійснюється в письмовій формі шляхом укладення відповідної угоди між Замовником та Виконавцем.

5.3. При внесенні змін до цього Договору, Виконавець розміщує повідомлення про такі зміни на своєму Сайті не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до їх запровадження. При цьому, Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на його  Сайті  поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.

5.4. У разі зміни найменування, організаційно-правової форми або місцезнаходження Виконавця, він зобов’язаний повідомити про це Замовника на Сайті Виконавця не пізніше ніж у 20-денний строк з моменту вступу в силу змін.

 5.5. Безумовний акцепт умов Договору, який відповідно до ст. ст. 205, 638, 642 ЦК України  підтверджує намір Замовника укласти Договір та отримувати Послуги на визначених Договором  умовах,  Договору та полягає в здійсненні Замовником наступних дій, направлених на отримання Послуг:
– оплату Послуг. 

5.6. Даний договір діє на протязі  2016 року з моменту його укладення визначеного в п. 3.2 договору.


6. Обов’язки і права Виконавця.

 6.1. Виконавець зобов’язується:

6.1.1. надавати Замовнику Послуги в повному обсязі за умови виконання Замовником  умов Договору;

6.1.2. розміщати на Сайті Виконавця  актуальну інформацію про Послуги (адреси зон надання Послуги, умови надання Послуги, ціни, новини, у тому числі повідомлення про зміну та/або доповнення умов дійсної публічної оферти та про зміну ціни на Послуги, відповіді на питання, і т.д.);

6.1.3.надавати Послуги у строки, передбачені Договором та законодавством;

 6.2. Виконавець має право:

 6.2.1. збирати та використовувати облікову інформацію про Замовника у своїй роботі;

6.2.2. одноособово вносити зміни й доповнення до цього Договору в тому числі ціни на Послуги з попереднім повідомленням Замовника через Сайт Кам’яницької сільської ради   не менш ніж за 7 (сім) днів до набрання чинності змінами;

7. Обов’язки і права Замовника.

7.1. Замовник зобов’язаний:

 7.1.1. поважати інтереси Виконавця та інших Замовників і не порушувати їх права;

7.1.2. самостійно та регулярно перевіряти наявність змін і доповнень щодо умов надання Послуги;

7.2.Замовник має право:

 7.2.1. на вичерпну інформацію щодо змісту, якості, вартості та порядку надання Послуг Виконавцем;

8Порядок пред’явлення та розгляду скарг.

8.1. Замовник має право пред’явити Виконавцю претензію за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором, зателефонувавши до ДКП «Комунальне господарство».

8.2. Мотивовану відповідь на Заяву Виконавець повинен надати у 30-денний строк у формі, про яку просить Замовник (усно чи письмово).

8.3.Суперечності між сторонами розглядаються судом у порядку, передбаченому чиним законодавством України.

8.4. Якість та повнота наданих послуг ДКП «Комунальне господарство» фіксується відповідною комісією Кам’яницької сільської ради раз на квартал, участь в якій за бажанням можуть взяти Замовники. Оголошення про час та місце засідання комісії розміщується за 10 днів на веб- сайті http://kamrada.gov.ua (розділ “ДКП “Комунальне господарство”).

9. Відповідальність сторін.

9.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання Договору згідно із чинним законодавством України з врахуванням вимог, встановлених цим Договором та Правилами надання послуг.

9.2. Сторони не несуть відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором внаслідок дії обставин непереборної сили. До обставин непереборної сили належать: війна, страйки, пожежі, вибухи, повені чи інші стихійні лиха; оголошенняем барго, прийняття уповноваженими державними органами України нормативно-правових актів та інші дії чи бездіяльність органів влади та/або управління України чи інших країн, підприємств, установ, організацій, які безпосередньо впливають на виконання Сторонами їх обов’язків. Сторони зобов’язані письмово, не пізніше 3 днів з моменту настання обставин непереборної сили, повідомити одна одну про настання таких обставин, якщо вони перешкоджають належному виконанню Договору. Підтвердженням настання обставинне переборної сили є офіційне підтвердження таких обставин Торгово-промисловою палатою України або іншим уповноваженим державним органом.

10. Прикінцеві положення.

10. Даний ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про надання послуг з упорядкування території  кладовищ Кам’яницької сільської ради  опубліковується на сайті сілської ради – http://kamrada.gov.ua (розділ “ДКП “Комунальне господарство”), та в роздрукованому вигляді безпосередньо на стенді в приміщенні Кам’яницької сільської ради.

Рішення Про затвердження публічного договору  про надання послуг ДКП «Комунальне господарство» з упорядкування територій кладовищ Кам’яницької сільської ради.

Про погодження ДКП “Комунальне господарство ”розрахунку вартості  витрат на прибирання вулиць сіл Кам’яниця та Гута.

Про встановлення норм споживання питної води на 1 мешканця в місяць (без лічильника).

Про затвердження розрахунку витрат на послуги з централізованого водопостачання.

Про погодження режиму роботи ДКП «Комунальне господарство» та графіка вивезення  твердих побутових відходів на  2017 рік.

Про погодження вартості захоронення ТПВ від підприємців,     підприємств, громадян та розрахунку вартості і захоронення ТПВ на  2017 рік.