Регламент

Регламент
Кам’яницької сільської ради

Розділ І. Загальні положення

Стаття 1. Сільська рада

1. Кам’яницька сільська рада є виборним представницьким органом місцевого самоврядування, що складається з депутатів і відповідно до закону представляє територіальну громаду села та здійснює від її імені та в її інтересах функції та повноваження місцевого самоврядування.
2.  Порядок діяльності Кам’яницької сільської ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, Законом  України “Про місцеве самоврядування в Україні” “Про статус депутатів місцевих рад”, іншими законодавчими актами України, цим Регламентом та іншими рішеннями Кам’яницької сільської ради.

Стаття 2.Предмет регламенту

1.    Регламент Кам’яницької сільської ради має силу нормативного акту.
2. Цим регламентом встановлюється порядок скликання сесій Кам’яницької сільської ради, підготовки і розгляду нею питань, проведення засідань, прийняття рішень Кам’яницької сільської ради, порядок формування та організації роботи постійних та інших комісій Кам’яницької сільської ради, порядок формування виконавчих органів Кам’яницької сільської ради, здійснення депутатської діяльності, обрання та затвердження посадових осіб та інші процедури, які випливають з повноважень Кам’яницької сільської ради, встановлених Конституцією та Законами України.
3.  Сільська рада, у випадках процедурної необхідності розгляду питань, щодо яких цим Регламентом не встановлено конкретної процедури їх розгляду і вирішення, або в інших невідкладних випадках за рішенням не менш як від більшої половини складу Кам’яницької сільської ради може прийняти рішення про особливу процедуру розгляду питання на сесії Кам’яницької сільської ради.

Стаття 3. Мова роботи Кам’яницької сільської ради
 

1. Робота Кам’яницької сільської ради та її діловодство ведеться українською мовою.
2. У разі, коли промовець (громадянин іншої держави) не володіє українською мовою, він має право виступати іншою мовою. При цьому переклад українською або іншою, зрозумілою для депутатів мовою, організовується виступаючим, а у разі, коли виступаючий запрошений на засідання радою – апаратом Кам’яницької сільської ради.

Стаття 4. Гласність в роботі Кам’яницької сільської ради

1. Засідання Кам’яницької сільської ради,  постійних та тимчасових контрольних комісій є відкритими і гласними. У разі необхідності  рада може прийняти рішення про проведення закритого засідання.
2.   Гласність роботи Кам’яницької сільської ради забезпечується:
– доведенням до відома громадськості інформації про план роботи Кам’яницької сільської ради;                   ;
– можливістю висвітлення її засідань засобами радіомовлення;
– публікацією звітів про роботу та рішень Кам’яницької сільської ради у пресі, шляхом розміщення на дошках оголошень, через мережу «Інтернет».              
– можливістю громадянам спостерігати роботу Кам’яницької сільської ради.
3. На засіданнях Кам’яницької сільської ради можуть бути присутніми громадяни на визначених для них місцях і за попереднім записом, який веде секретар Кам’яницької сільської ради.                 .
4. Заявки на запис подаються не пізніш як за добу до засідання. Кількість присутніх на засіданні громадян може бути обмежена секретарем Кам’яницької сільської ради, виходячи із наявності вільних місць в приміщенні, де відбувається засідання  Кам’яницької  сільської ради .
5.  В залежності від актуальності або значущості питання для територіальної громади, що розглядається на сесії, та великої кількості бажаючих бути присутніми на цій сесії, приймається рішення про забезпечення проведення сесії  у відповідному для цього приміщенні. Таке рішення може прийняти сільський голова та сесія сільської ради.                   .
6. Місця для депутатів Кам’яницької сільської ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання Кам’яницької сільської ради, особи (за винятком технічних працівників), які не є її депутатами , не повинні знаходитися в місці розміщення депутатів.

Стаття 5. Запрошені на засідання Кам’яницької сільської ради
 

1.  На пленарні засідання сесії Кам’яницької сільської  ради можуть запрошуватися гості та службові особи,  члени виконкому, члени дорадчих органів ,керівники підприємств, установ, організацій, розташованих або зареєстрованих на території Кам’яницької сільської ради.                  .
2.  Кам’яницька сільська рада та її постійні комісії можуть визнати за необхідне присутність на засіданні Кам’яницької сільської ради будь-якої посадової особи установ і організацій, розташованих на території сіл Кам’яниця та Гута, або які знаходяться в адміністративно-господарському підпорядкуванні. Виклик на планерне засідання здійснюється сільським головою  або секретарем сільської ради безпосереднім зверненням до вказаних осіб або через вищестоящих їх керівників. Присутність на засіданні Кам’яницької сільської ради викликаних таким чином осіб є обов’язковою.               
3.  Головуючий  на  засіданні  повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням і за викликом.
4. Комісія Кам’яницької сільської ради може запросити посадових осіб та службовців органу місцевого самоврядування, експертів, фахівців на засідання Кам’яницької сільської ради, на яких розглядаються питання, що опрацьовуються цією комісією або стосуються предмету  діяльності для розробки проектів рішень Кам’яницької сільської ради.
5. На вимогу Кам’яницької сільської ради та її посадових осіб керівники розташованих або зареєстрованих на території сільської ради підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності зобов’язані прибути на засідання ради або її органів для подання інформації з питань, віднесених до відання Кам’яницької сільської ради та її органів, відповідей на запити депутатів.
6. Особи, присутні на засіданнях Кам’яницької сільської ради та її органів, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, і не порушувати порядок. У разі порушення порядку, їх  після попередження головуючого, а у разі грубого порушення – негайно, за розпорядженням головуючого на засіданні, може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання.

Стаття 6. Встановлення державних символів

1. Державний Прапор України та Прапор села Кам’яниця  на будинку Кам’яницької сільської ради  встановлюється постійно.
2. На час пленарних засідань Кам’яницької сільської ради Державний Прапор та Прапор села Кам’яниця  встановлюється в залі, де проходить засідання.

Розділ II. 
Депутати, посадові особи й органи 
Кам’яницької сільської ради

Підрозділ 1.
Депутати

Стаття 7. Діяльність депутатів

1. Обов’язки (діяльність) депутата під час сесії включають:
– участь у засіданнях  Кам’яницької сільської ради;
– участь у засіданнях комісій Кам’яницької сільської ради, їх підкомісій та робочих чи підготовчих груп;                  ;
– виконання доручень Кам’яницької сільської ради та її органів;
– роботу в окрузі.                          .
2. Діяльність депутата, зазначена в пунктах 2 – 4 частини першої цієї статті, здійснюється у період між пленарними засіданнями Кам’яницької сільської ради, за винятком випадків виконання невідкладних доручень Кам’яницької сільської ради.                   .
3. Участь у засіданнях Кам’яницької сільської ради є підставою для відкладення депутатом усіх інших службових справ.
4. Депутат зобов’язаний перед початком роботи сесії або її пленарного засідання зареєструватися і бути присутнім на пленарних засіданнях сесії та засіданнях постійної комісії, до якої його обрано.
5. Депутат зобов’язаний брати участь в голосуванні за винятком випадків, коли приймається окреме рішення щодо нього персонально.
6. Відсутність депутата на пленарних засіданнях сесій ради, засіданнях постійних комісій допускається лише з поважних причин.
7. Поважною причиною відсутності депутата на пленарному засіданні сесії, на засіданні постійної комісії вважається тимчасова непрацездатність, відпустка, виконання доручень сесії, сільського голови, секретаря сільської ради, доручень постійних та інших комісій ради, виконання інших, передбачених законодавством, державних обов’язків, а також наявність дозволу ради для відсутності у зв’язку з виконанням невідкладних службових чи виробничих обов’язків та у разі виникнення непередбачених обставин.
8. Депутат, який не може взяти участь в одному чи кількох пленарних засіданнях, повинен повідомити завчасно про це сільського голову, секретаря ради, а про неможливість бути присутнім на засіданні постійної комісії – голову цієї ж комісії.                 .
9. Дані про відсутність депутатів на сесіях ради, засіданнях постійних комісій без поважних та з невідомих причин періодично аналізуються для підготовки і прийняття відповідного рішення, яке доводиться до відома депутатів .                   
10. У разі невиконання депутатом своїх обов’язків у раді та її органах, систематичного порушення ним встановленого порядку їх роботи, рада, за попередніми висновками визначених радою комісій, відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад” та в порядку, встановленому цим регламентом, може прийняти
рішення про:

–    повідомлення виборців про ставлення депутата до виконання своїх обов’язків;

–  звернення до виборців з пропозицією  про відкликання такого депутата у  встановленому законом порядку;

Стаття 8. Права депутата в раді

1Депутат користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях Кам’яницької сільської ради та її комісій, до складу яких він входить. Кожний депутат у раді має один голос.
2. Депутат в порядку, визначеному регламентом, має право:
– обирати і бути обраним до органів Кам’яницької сільської ради;
– пропонувати питання для розгляду радою та її органами;
– вносити пропозиції і зауваження щодо порядку денного засідання Кам’яницької сільської ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань;
– вносити для розгляду проекти рішень, інших документів, що приймаються радою або її органами, поправки до них;                 ;
– висловлювати думку щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються;
– порушувати питання про недовіру сільському голові, розпуск органів, утворених радою, їх керівникам, а також особам, яких обрано, призначено або затверджено радою та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування;
– брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, з процедурних питань – головуючому на засіданні;
– вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні Кам’яницької сільської ради звіту чи інформації керівника будь-якого органу, підзвітного чи підконтрольного раді, а також з питань, що входять до компетенції Кам’яницької сільської ради, інших органів і посадових осіб, які діють на території Кам’яницької сільської ради;
– виступати з обгрунтуваннями своїх пропозицій та з мотивів голосування.
– оголошувати на засіданнях Кам’яницької сільської ради та її органів тексти звернень, заяв, резолюцій, петицій громадян чи їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення;                  ;
– знайомитися з будь-якими документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, та робити виписки, копіювання цих документів;
–  мати інші права, що випливають із законодавства України та рішень Кам’яницької сільської ради                      .
3. Депутат з обговорюваного на сесії Кам’яницької сільської ради питання може передати головуючому тексти свого невиголошеного виступу, пропозицій і зауважень для включення до протоколу засідання Кам’яницької сільської ради чи її органу, в якому він бере участь.
4. Депутат забезпечується інформацією про суспільно-політичні заходи, які проводяться у межах територіальної громади.       .
5. Депутату видається посвідчення депутата Кам’яницької сільської ради та може видаватися  нагрудний знак.

Підрозділ 2. 
Посадові особи Кам’яницької сільської ради

Стаття 9. Сільський  голова

1. Сільський голова є головною посадовою особою територіальної громади.
2. Повноваження сільського голови починаються з моменту оголошення відповідною сільською виборчою комісією на пленарному засіданні Кам’яницької сільської ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припиненим його повноважень.
3. Повноваження сільського голови визначаються чинним законодавством, цим регламентом, рішеннями Кам’яницької сільської ради і можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством.
4. При здійсненні наданих повноважень сільський голова є відповідальним перед радою, а з питань здійснення виконавчими органами Кам’яницької сільської ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
5. Сільський голова очолює сільську  раду та її виконавчий комітет, головує на їх засіданнях, підписує їх рішення і протоколи.
6. Рішення Кам’яницької сільської ради протягом 5-денного терміну з моменту їх прийняття можуть бути зупинені сільськими головою і внесені на повторний розгляд Кам’яницької сільської ради з обґрунтуванням зауважень до цих рішень.                  .
7. Рада зобов’язана у 2-тижневий термін повторно розглянути свої рішення. Якщо сільська рада на своєму пленарному засіданні відхилить зауваження сільського голови і 2/3 від загального складу Кам’яницької сільської ради підтвердить початкове рішення, воно набирає чинності з цього моменту.
8. Сільський голова своїм розпорядженням може зупинити дію рішення виконавчого комітету і внести його на розгляд Кам’яницької сільської ради.
9. Рішення виконавчого комітету Кам’яницької сільської ради з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів Кам’яницької сільської ради, може бути скасовано рішенням Кам’яницької сільської ради.
10. Сільський голова не рідше ніж один раз у рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою села на відкритій зустрічі з громадянами. За вимогою не менш половини депутатів Кам’яницької сільської ради сільський голова зобов’язаний відзвітувати перед радою про роботу виконавчих органів Кам’яницької сільської ради у встановлений ними термін.
11. Рада більшістю голосів може зажадати позачергового звіту сільського голови, якщо за це проголосувало понад половини від складу Кам’яницької сільської ради і від попереднього звіту пройшло не менше як три місяці.

Стаття 10. Секретар Кам’яницької сільської ради

1. Секретар Кам’яницької сільської ради обирається  радою за пропозицією сільського голови з числа її депутатів відповідно до чинного законодавства та працює в раді на постійній основі. Повноваження секретаря Кам’яницької сільської ради можуть бути достроково припинені за рішенням Кам’яницької сільської ради.
2. Секретар Кам’яницької сільської ради:                    :
1) у випадках, передбачених чинним законодавством та регламентом:
– скликає сесії Кам’яницької сільської ради;          .
– веде засідання Кам’яницької сільської ради ;                                 .
– підписує протоколи сесії та її рішення ;                                      .
2) організовує підготовку сесій Кам’яницької сільської ради, питань, що вносяться на розгляд Кам’яницької сільської ради;
3) повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії  сільської ради, питання, які передбачається внести на розгляд Кам’яницької сільської ради;              ; 
4) забезпечує своєчасне доведення рішень  сільської ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням;
5) за дорученням сільського голови координує та контролює діяльність постійних та інших комісій Кам’яницької сільської ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;
6) сприяє депутатам Кам’яницької сільської ради у здійсненні їх повноважень;
7) організовує за дорученням Кам’яницької сільської ради  відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою та проведенням референдумів і виборів до органів державної влади та місцевого самоврядування;
8) забезпечує зберігання у раді офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;
9) вирішує за дорученням сільського голови або Кам’яницької сільської ради інші питання, пов’язані з діяльністю Кам’яницької сільської ради та її органів, здійснює інші повноваження, що випливають із Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та цього регламенту;
10) у разі дострокового припинення повноваження сільського голови чи неможливості виконання ним своїх повноважень, повноваження сільського голови здійснює секретар Кам’яницької сільської ради.
11)тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень сільського голови і до моменту вступу на посаду новообраного сільського голови відповідно до частини першої  статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.               .
11) за пропозиціями відповідних комісій Кам’яницької сільської ради організовує планування роботи з підготовки проектів рішень Кам’яницької сільської ради і, враховуючи висновки профільних комісій про готовність проектів рішень та інших актів до розгляду, вносить відповідні пропозиції на розгляд сільського голови.

Підрозділ 3. 
Постійні комісії Кам’яницької сільської ради

Стаття 11. Постійні комісії

1. Постійні комісії Кам’яницької сільської ради є її органами, що утворюються для попередньою розгляду та підготовки питань, які належать до її відання, а також здійснення контрольних повноважень щодо виконання рішень Кам’яницької сільської ради, діяльності виконавчих органів Кам’яницької сільської  ради у сфері компетенції комісії.

2. Питання щодо  державної регуляторної політики  здійснює або постійна комісії з питань реалізації державної регуляторної політики або можуть покладати ці повноваження на одну з існуючих постійних комісій  ради
3. Кількість членів комісії не може бути меншою трьох депутатів Кам’яницької сільської ради. Повноваження постійних комісій Кам’яницької сільської ради, порядок їх створення та діяльності визначаються чинним законодавством, цим регламентом та положенням про постійні комісії Кам’яницької сільської ради.               .
4. Письмовий виклик або телефонограма депутатові для участі в засіданні комісії є підставою для звільнення депутата від виконання ним виробничих чи службових обов’язків.                   .
5. Рішення про запрошення на засідання постійних та інших комісій посадових осіб чи окремих спеціалістів приймається як головою відповідної комісії, так і самою комісією.              .
6. Голови комісій, в разі неодноразової неявки депутата на засідання комісії, інформують про це постійну комісію з пи­тань регламенту та депутатської етики, законності , правопорядку, контролю за виконанням рішень ради, можуть ставити питання про виведення його зі складу комісії.

Стаття 12. Утворення постійних комісій

1. Постійні комісії Кам’яницької сільської ради обираються з числа її депутатів на першій (другій) сесії Кам’яницької сільської ради нового скликання на термін її повноважень.                  ..
2. Рада приймає рішення про кількість та найменування  постійних комісій, затверджує їх кількісний та  персональний склад.

 3. У випадку необхідності, може створюватись робоча група на першій сесії Кам’яницької сільської ради, яка розглядає запити депутатів та узагальнює і систематизує пропозиції щодо кількості комісій, їх назв та персонального складу і готує попередні проекти рішень Кам’яницької сільської ради.

4. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначається даним Регламентом і Положенням про постійні комісії, прийнятим більшістю депутатів від загального складу Кам’яницької сільської ради на пленарному засіданні.
5. Персональний склад комісії визначається бажаннями депутата, пропозиціями депутатів, сільського голови та вимогами щодо мінімальної чисельності депутатів в комісії.                      .
6. У разі необхідності може бути створено нові постійні комісії, скасовано або реорганізовано раніше створені, змінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад, за умови дотримання норм цього регламенту.
7.  Рада обирає постійні комісії у складі їх голів і членів. Голова обирається шляхом відкритого голосування на першому засіданні сільської ради за пропозицією сільського голови та депутатів, які увійшли до складу ради.            
8. У разі висунення двох чи більше кандидатур на посаду голови постійної комісії проводиться таємне голосування. Заступник голови та секретар обираються шляхом відкритого голосування на першому засіданні відповідної комісії.               .
9. Для обрання голів постійних та інших комісій сільський голова подає кандидатури в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим регламентом.
10. До складу постійних комісій Кам’яницької сільської ради не можуть бути обрані сільський голова, секретар Кам’яницької сільської ради.
 

Підрозділ 4. 
Тимчасові контрольні комісії Кам’яницької сільської ради ради

Стаття 13. Тимчасова контрольна комісія Кам’яницької сільської ради

1. Рада може створювати тимчасові контрольні комісії Кам’яницької сільської ради для підготовки та попереднього розгляду, доопрацювання проектів рішень та інших документів Кам’яницької сільської ради з питань контролю за дотриманням конкретних рішень Кам’яницької сільської ради, а також інших конкретних питань, визначених радою, що належать до компетенції органів місцевого самоврядування.             .
2. Питання про створення тимчасової контрольної комісії включається окремим пунктом до порядку денного сесії Кам’яницької сільської ради за ініціативою сільського голови або не менш як третиною депутатів від складу Кам’яницької сільської ради, якщо інше не встановлено цим регламентом.
3. Тимчасова контрольна комісія здійснює свою діяльність відповідно до порядку, встановленого для постійних комісій Кам’яницької сільської ради.

Стаття 14. Створення тимчасової контрольної комісії Кам’яницької сільської ради.                 


1. Тимчасова контрольна комісія Кам’яницької сільської ради утворюється шляхом прийняття відповідного рішення, якщо за це проголосувало не менше 2/3 депутатів від загального складу ради.
2. Рішення Кам’яницької сільської ради про створення тимчасової комісії повинно визначати:                   .
– назву комісії;                    .                      
– завдання комісії;                           .
– кількісний склад комісії;                           .
– обрано радою голову (співголів) комісії;                         .
– персональний склад членів комісії;                     .
– термін діяльності комісії (на заздалегідь визначений час або на час виконання певної роботи);                  .
– додаткові права у межах чинного законодавства (якщо це необхідно), надані радою цій комісії;                   .
– обсяг коштів (та їх джерела), попередньо виділених у розпорядження комісії для оплати робіт чи послуг, виконаних або наданих юридичними і фізичними особами, залученими комісією для виконання завдання;
– заходи щодо кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення роботи комісії.                    .
3. Головою або членом тимчасової контрольної комісії Кам’яницької сільської ради не може бути депутат , щодо якого може мати місце конфлікт інтересів, а саме: комісія розглядає питання, що стосується діяльності депутата, пов’язаних з ним осіб в розумінні українського законодавства або юридичних осіб, до керівництва якими чи щодо власності над якими він або пов’язані з ним особи мають безпосереднє відношення.
4. Тимчасова контрольна комісія обирається з числа депутатів Кам’яницької сільської ради, які дали на це згоду і які відповідають вимогам частини третьої цієї статті.

5. Голосування щодо утворення та персонального складу кожної тимчасової контрольної комісії здійснюється окремо.                                       .
6. На підставі заяви депутата, який входить до складу тимчасової контрольної комісії, він може звільнятися секретарем Кам’яницької сільської ради від обов’язку бути присутнім на засіданнях постійної комісії Кам’яницької сільської ради, членом якої він є, і його відсутність з цієї причини не впливає на кворум у постійній комісії.                .
7. У разі необхідності на час роботи в тимчасовій контрольній комісії депутат може тимчасово звільнятись від виконання своїх обов’язків за основним місцем роботи з відповідною компенсацією, передбаченою законодавством за участь у роботі Кам’яницької сільської ради та її органах.

Стаття 15. Припинення  повноважень тимчасової контрольної комісії

1. Тимчасова контрольна комісія у визначений радою термін подає раді звіт про виконану роботу, а також підготовлені нею проекти рішень Кам’яницької сільської ради та інші матеріали, які поширюються серед депутатів.
2. Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії в постійних комісіях Кам’яницької сільської ради та на пленарному засіданні рада приймає щодо цих результатів остаточне рішення або доручає комісії продовжити роботу і визначає для цього новий термін.
3. Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються з прийняттям радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень Кам’яницької сільської ради, яка створила цю комісію.

Розділ III.
 Сесії Кам’яницької сільської ради
Підрозділ 1. 
Скликання, відкриття і закриття сесії

Стаття 16. Сесія Кам’яницької сільської ради

1. Кам’яницька сільська рада проводить свою роботу сесійно.
2. Сесія (чергова і позачергова) – форма роботи Кам’яницької сільської ради як представницького органу, яка складається з пленарних засідань Кам’яницької сільської ради, а також засідань постійних комісій Кам’яницької сільської ради, що відбуваються тільки під час сесії.
3.  Комісія   Кам’яницької сільської ради  або її робоча  група  може  проводити  своє  засідання  одночасно  з  пленарними  засіданнями Кам’яницької сільської ради у тому разі, коли прийняття рішення, що вноситься на розгляд,  визнано невідкладним, чи за дорученням Кам’яницької сільської ради, якщо в цей час пленарне засідання не пов’язане з прийняттям рішень, проведенням виборів, призначенням або затвердженням посадових осіб

4. За пропозицією сільського голови або депутатів сільської ради може проводитись виїзна сесія Кам’яницької сільської ради.

Стаття 17. Скликання сесії Кам’яницької сільської ради

1. Сесії, наступні після першої, скликаються сільським головою відповідно до плану проведення сесій, затвердженого радою, з його ініціативи, а також у двотижневий термін, за пропозицією більшості членів виконавчого комітету Кам’яницької сільської ради або не менш як третини депутатів від загального складу Кам’яницької сільської ради. У цьому випадку сесію відкриває та веде сільський голова.                       .
2. При порушенні зазначених термінів скликання сесії або за дорученням сільського голови сесію скликає, відкриває та веде секретар Кам’яницької сільської ради.                      .
3. При відмові чи неможливості скликання сесії сільським головою та секретарем Кам’яницької сільської ради сесія скликається:
–  з ініціативи виконавчого комітету – постійною комісією Кам’яницької сільської ради;                                 .
–  з ініціативи третини депутатів від загального складу Кам’яницької сільської ради – цими депутатами.                       .
4. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини 3,  подання за підписами не менше половини членів виконкому Кам’яницької сільської ради з поясненням причин скликання сесії Кам’яницької сільської ради, проектами порядку денного сесії Кам’яницької сільської ради та проектами необхідних рішень реєструється в виконкомі сільської  ради та невідкладно подається голові постійної ко­місії сільської ради з питань регламенту та депутатської етики, законності, правопорядку, контролю за виконанням рішень ради, який зобов’язаний протягом не пізніше трьох днів віддати отримане подання та скликати засідання комісії, на якому розглянути дане подання та здійснити всі необхідні кроки щодо скликання сесії не пізніше, як за два тижні від дати подання.                       .
Головує на сесії у цьому випадку голова комісії чи інший депутат, визначе­ний комісією.                               .
5. У випадку, передбаченому пунктом  2 частини 3, подання за підписами не менше третини депутатів від складу Кам’яницької сільської ради з поясненням причин скликання сесії Кам’яницької сільської ради, визначеною датою скликання сесії, проектами порядку денного сесії Кам’яницької сільської ради та проектами необхідних рішень реєструється у виконкомі сільської ради. Виконком  зобов’язаний протягом не пізніше трьох днів від моменту отримання подання повідомити усіх депутатів Кам’яницької сільської ради про скликання сесії за ініціативою групи депутатів. У цьому випадку сесію відкриває за дорученням групи депутатів, якими була скликана сесія, депутат, що входить до її складу, а веде сесію за рішенням Кам’яницької сільської ради один із депутатів ради.                         
6. Рішення про скликання чергової сесії повідомляється депутатам не пізніше як за 10 днів до сесії, у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії.
7. Інформація про місце і час проведення та про планований порядок денний засідань Кам’яницької сільської ради доводиться секретарем Кам’яницької сільської ради до відома кожного депутата,  може оприлюднюватися через засоби масової інформації або іншим публічним способом.

Стаття 18. Відкриття та закриття сесії Кам’яницької сільської ради
 

1. Відкриття сесії Кам’яницької сільської ради оголошується головуючим на початку першого пленарного засідання.                      .
2. Відкриваючи сесію, головуючий повідомляє номери сесії, скликання Кам’яницької сільської ради та оголошує підставу її скликання відповідно до цього регламенту.                 .
3. Сесії сільської ради відкриваються і проводяться, якщо на них присутня кількість депутатів, яка становить більшість від загального складу ради.
4. Перед закриттям пленарного засідання головуючий на засіданні уточнює час проведення наступного засідання Кам’яницької сільської ради. Питання, не розглянуті на поточному пленарному засіданні, підлягають розгляду на наступному пленарному засіданні у визначеній послідовності.
5. Закриття сесії оголошується головуючим на засіданні не раніше передостаннього четверга кварталу, після завершення розгляду усіх питань, що були включені до порядку денного.
6. Сесія не може бути закрита, якщо рада не визначилась щодо всіх питань порядку денного.                    .
7. Постійні  комісії Кам’яницької сільської ради можуть